F/ Prílohy pre NP

Pre uznanie náhradného plnenia sú potrebné nasledovné podklady a prílohy.

1. Objednávka - tu je podstatné, aby už na objednávke bolo jasne určené, že je vytvorená za účelom náhradného plnenia (viď ukážka na našej objednávke)

2. Dodací list - potvrdenie o dodaní objednaného tovaru z Chránenej dielne

3. Faktúra od Chránenej dielne

4. Doklad o úhrade faktúry - stačí kópia výpisu z banky. (odporúčame uhradiť v roku za ktorý žiadate uznať náhradné plnenie)

5. Potvrdenie Chránenej dielne vrátane príloh - potvrdenie s pečiatkou a podpisom o náhradnom plnení vrátane rozpisu

6. Štatút Chránenej dielne - štatút Chránenej dielne pridelený príslušným UPSVaR pre organizáciu vydávajúcu potvrdenie. 

 

UKÁŽKY:

Objednávka musí obsahovať nasledovný text: 

Realizácia zákazky na účely preukázania náhradného plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa ust.§ 9 odst.1 zákona č. 5/2004 z.Z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Potvrdenie ktoré vystavuje CHD pre klienta vyzerá takto:

Príloha1: Priloha_k_potvrdeniu_pre_zamestnavatela_na_rok_... (2)

 Príloha 2: Priloha_3 (5)

Štatút našej dielne vyzerá takto: štatút CHD 2015